Спојувања и превземања

  • Совети при продажба
  • Совети при купување
  • Совети при превземање и спојување на правни субјекти
  • Развивање на бизнис модел
  • Проценка на вредноста
  • Развивање на бизнис план

Тимот на Траст Консалтинг има искуство како и стратешки пристап во оценувањето на овој сектор, специфичните развојни активности и кон остварување на зацртаните активности во извршувањето на задачите од делот на трансформација на субјекти. Преку целосно развиениот процес на „брзо купување“ а потоа и преку превземање на сите неопходни чекори кон успешно извршување на активностите окoлу подготовката, преговарањето и финализирањето на трансaкциите, Траст Консалтинг е доверлив стратешки партнер. Со сопствена развиена база на податоци за компаниите и пазарите, употребата на современи ИТ алатки и иновативноста во делувањето Траст нуди широк спектар на можности за делување во областа на извршувањето и развојот на компаниите како и посредник помеѓу регионалните компании и потенцијалните инвеститори.

Брз и сигурен процес
Интензивна подоготовка на компанијата за процесите на купопродажба
Брзо и ефикасно менаџирање на процесите за извршување
Доверба и дискреција

Максимизација на продажната цена, услови на договор
Развивање на конзитентен инвестициски и финансиски (бизнис) план
Идентификација на сите потенцијални купувачи како и дискретен пристап
Контролирана конкуренција помеѓу потенцијалните купувачи, односно паралелни преговори низ целиот процес со повеќе наддавачи

Компетентни претприемачки партнери
Фактор искуство: Посветени партнери (boutique style) кои имаат искуство со сложени трансакциски процеси
Непосредна комуникација со клиентот
Посветен пристап кон клиентот во смисла на минимизирање на потребното време и дистракциите кои би влијаеле на неговото менаџирање и работење.

Познавање на индустријата и интернационално искуство
Широко познавање на индустријата како и постојано следење на истата
Интернационална мрежа со врвни M&A boutiques in Europe and USA
Идентификација на потенцијални купувачи, на глобално ниво.
Долгодишно искуство со прекугранични трансакции.