Portfolio management

Trust Consulting ги советува клиентите за тоа како да управуваат со ризиците и да отворат долгорочна перспектива за компаниското портфолио. Нашиот консалтинг е насочен кон тоа како клиентските компании да генерираат атрактивен поврат на инвестициите преку учество во портфолио на компании со изгледи за надпросечен раст. Меѓу другото, Труст советува за учество во синдикални финансиски структури, за дигиталното банкарство, за брз и непретенциозен одговор на новата ера на развојот на дигиталните платформи (технологии на блок-ланецот).